Klubben

 VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG PETANQUE KLUB

 

 §1. Foreningens navn er Kalundborg Petanque Klub. Stiftet den 12.september 1988.

       Hjemsted, Kalundborg Kommune. Spillested Ellinglund, Lundemarken 64 A, 4400.

§ 2. Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til petanque i Danmark og under
       kammeratlige former at dyrke petanque i Kalundborg

§ 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Petanque Forbund (DPF) og Danske Gymnastik- og

       Idrætsforeninger (DGI) og dermed undergivet deres vedtægter og reglementer.


§4.1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende

       vedtægter.

       2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder en vægtig grund dertil.

       Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling


§5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer valgt på generalforsamlingen.
        Bestyrelsens formand og kasserer vælges på generalforsamlingen og posterne som sekretær og     

       næstformand besættes ved konstituering i bestyrelsens første møde umiddelbart efter den årlige  

       generalforsamling.
      2. Formand eller kasserer har tegningsret for foreningen.
      3. Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg, også bestående af ikke bestyrelsesmedlemmer§


§6.1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

       Det årlige klub - kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er gældende fra 1.april -> 31. marts.

       Betaling af kontingent skal ske til kasseren ved kontant eller ved

       bankoverførelse senest 30 dage efter generalforsamlingen. Kontingentrestance medfører udelukkelse. Et

       medlem der er i restance kan optages, når skyldigt kontingent er betalt.     

       2. Medlemmer der ønsker at spille turnering i DPF, skal indløse licens, der opkræves sammen med

       klub – kontingentet. Licensbeløbet er det af DPF til enhver tid fastsatte.


 §7.1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for

       foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive  

       formue.

       2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse, over for foreningen ud over

       kontingentforpligtelsen.
      3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 8.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned.

      2. Indvarslingen til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel ved annoncering i

      Dagspressen eller ved skrivelse til alle foreningens medlemmer.   

      3. Alle medlemmer der er fyldt 18 år er valgbare og har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

      4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

                      1. Valg af dirigent.
                      2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

                      3. Det reviderede regnskab ved kasseren.
                      4. Indkomne forslag.

                      5. Fastsættelse af kontingent.
                      6. Valg af:

                                            formand (alle lige årstal).
                                            kasserer (alle ulige årstal).
                                            et eller to bestyrelsesmedlemmer.
                                            to suppleanter til bestyrelsen (vælges for et år ad gangen).
                                            to revisorer (vælges for et år ad gangen).
                                            en revisorsuppleant (vælges for et år ad gangen).
                      7. Eventuelt.

     5. Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke være medlem af foreningens bestyrelse.
     6. Forslag til dagsordenen skal foreligge formanden skriftligt senest 10 dage før

      generalforsamlingen.

§ 9. Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg alle lige årstal, kasserer og to    

       bestyrelsesmedlemmer på alle ulige årstal.

§ 10. Der kan med samme varsel som for ordinær generalforsamling indvarsles til ekstraordinær  

       generalforsamling, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller mindst 30 % af foreningens medlemmer                                

       med angivelse af grund skriftligt fremsætter forslag herom.

§ 11. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer

       herfor.
       Skriftlige forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde i henhold til § 6.

§ 12. Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt   

       generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50 % af foreningens  

       stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med mindst 3/4 flertal. Er

       generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor

       beslutningen kan vedtages med ovennævnte stemmeflertal uanset fremmøde.

§ 13. Ved opløsning af foreningen overdrages evt. formue og effekter til en landsdækkende

       sammenslutning for Petanque eller Kalundborg Idrætsråd, hvor de henstår i to år med henblik     

       på at kunne indgå i en nystartet forening med samme formål. Efter to års forløb uden opstart  

       af en ny forening tilfalder formuen og effekterne enten den landsdækkende organisation eller

       Kalundborg Idrætsråd.Revideret og således vedtaget Kalundborg den 7.marts 2010.

 

 


Formand / Nis Nørgaard                                               Dirigent / Flemming Christensen

Bestyrelsens medlemmer 2022


Formand: Peer Lysemose

Næstformand: Dorthe Pedersen

Kasserer: Finn Poulsen

Sekretær: Jette Boesgaard

Bestyrelsesmedlem: Birthe Hansen

1. Suppleant: Kaja S. Jensen

2. Suppleant: Birgitte Deichmann


Revisorer: Bent Hald og Sonja Just

Revisorsuppleant: Flemming