Klubben

VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG PETANQUE KLUB

 

 

 • 1 Foreningens navn er Kalundborg Petanque Klub.

Stiftet den 12.september 1988. Hjemsted, Kalundborg Kommune. Spillested Ellinglund, Lundemarken 64 A, 4400 Kalundborg.

 • 2 Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til petanque i Danmark og under kammeratlige former at dyrke petanque i Kalundborg.

 

 • 3 Foreningen er tilsluttet Dansk Petanque Forbund (DPF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og dermed undergivet deres vedtægter og reglementer.

 • 4.1 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
 • 4.2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder en vægtig grund dertil.

           Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

 • 5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer valgt på generalforsamlingen.
  Bestyrelsens formand og kasserer vælges på generalforsamlingen og posterne som sekretær og næstformand besættes ved konstituering i bestyrelsens første møde umiddelbart efter den årlige generalforsamling.
 • 5.2 Formand eller kasserer har tegningsret for foreningen.
 • 5.3 Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg, også bestående af ikke bestyrel- sesmedlemmer.

 • 6.1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

         Det årlige klubkontingent fastsættes af generalforsamlingen og er gældende fra 1. januar til 31. december for året efter generalforsamlingen.        Betaling af kontingent skal ske til kasseren ved kontant eller ved bankoverførelse senest 30 dage efter årsskiftet. Kontingentrestance medfører    udelukkelse. Et medlem, der er i restance, kan optages, når skyldigt kontingent er betalt.      

 • 6.2 Medlemmer, der ønsker at spille turnering i DPF, skal indløse licens, der opkræves sammen med klubkontingentet. Licensbeløbet er det af DPF til enhver tid fastsatte.

 

 • 7.1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 • 7.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse, over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
 • 7.3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 • 8.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned.
 • 8.2 Indvarslingen til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel ved annoncering i dagspressen eller ved skrivelse til alle foreningens medlemmer.
 • 8.3 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare og har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 8.4 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 1. Det reviderede regnskab ved kasseren.
  4. Indkomne forslag.
 2. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af:

                                            formand(alle lige årstal)
                                            kasserer(alle ulige årstal)
                                            et eller to bestyrelsesmedlemmer
                                            to suppleanter til bestyrelsen(vælges for et år ad gangen)
                                            to revisorer(vælges for et år ad gangen)
                                            en revisorsuppleant(vælges for et år ad gangen)
                      7. Eventuelt.

 • 8.5 Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke være medlem af foreningens bestyrelse.
 • 8.6 Forslag til dagsordenen skal foreligge formanden skriftligt senest 10 dage før

                      generalforsamlingen.

§ 9                 Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg alle lige årstal, kasserer og to

                bestyrelsesmedlemmer er på valg på alle ulige årstal.

 

 • 10 Der kan med samme varsel som for ordinær generalforsamling indvarsles til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller mindst 30 % af foreningens medlemmer med angivelse af grund skriftligt fremsætter forslag herom.

 

 • 11. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.
  Skriftlige forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde i henhold til § 8.6.

 

 • 12. Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med mindst 3/4 flertal. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med ovennævnte stemmeflertal uanset fremmøde.

 • 13. Ved opløsning af foreningen overdrages evt. formue og effekter til en landsdækkende sammenslutning for Petanque eller Kalundborg Idrætsråd, hvor de henstår i to år med henblik på at kunne indgå i en nystartet forening med samme formål. Efter to års forløb uden opstart af en ny forening tilfalder formuen og effekterne enten den landsdækkende organisation eller Kalundborg Idrætsråd.Revideret og således vedtaget, Kalundborg den 12.marts 2022.

 

 


Formand: Peer Lysemose                                                                   Dirigent: Bill BrodersenBestyrelsens medlemmer 2023


Formand: Peer Lysemose

Næstformand: Dorthe Pedersen

Kasserer: Finn Poulsen

Sekretær: Jette Boesgaard

Bestyrelsesmedlem: Birthe Hansen

1. Suppleant: Kaja S. Jensen

2. Suppleant: Birgitte Deichmann


Revisorer: Bent Hald og Sonja Just

Revisorsuppleant: Flemming Christensen